+389 (0)2 3166 144 contact@sfai.mk

Јане Иванов

Јане Иванов

Партнер

Г-дин Иванов е искусен ревизор со демонстрирана историја на работење во ревизорската и консултатската индустрија. Тој има вештини во МСФИ, ангажмани за управување со ризици, надворешна ревизија, статутарно сметководство и финансиско известување. Тој поседува силни професионални сметководствени вештини и е овластен ревизор и овластен сметководител, фокусиран на пружање на услуги за уверување. Тој е член на Комисијата за контрола на квалитет во Институтот на Овластени Ревизори на Република Македонија. Исто така, тој е акредитиран и вклучен во PCAOB ревизии. Тој има голема листа на ангажмани на надворешна ревизија (законска, МСФИ, PCAOB и ревизии на грантови) во Македонија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, како и бројни ангажмани на уверување, договорни постапки и длабински анализи. Јане е искусен тренер во поголем разни едукативни програми поврзани со сметководството и ревизијата.

Сертификати кои ги поседува:

Овластен ревизор (Институт на Овластени Ревизори на Република Македонија);

Овластен сметководител (Институт на Сметководители и Овластени Сметководители на Република Северна Македонија).

Овластен проценител (Министерство за финансии).

Професионално искуство (15+ години):

17 години во Big4 (од кои 10 години на позиција Менаџер / Сениор Менаџер) – Ревизија.

Поле на експертиза:

Ревизија (банки, осигурителни компании, финансиски услуги, енергија, производство, потрошувачки добра…);

Сметководство и даноци (услужни организации, големопродажба, малопродажба, производство…)

Финансиско советување (финансиски и даночни длабински анализи)