+389 (0)2 3166 144 contact@sfai.mk

Услуги

Специјализирани услуги

 • Ревизија на финансиски извештаи

 • Преглед на финансиски извештаи

 • Компилација на финансиски извештаи

 • Договорени постапки кои се применуваат на финансиските извештаи

Сметководство

 • Унапредување на системот на интерни контроли

 • Воведување на интерна ревизија и обезбедување на методолошки основи за нејзина успешна работа

 • Оценка на бонитетот

 • Консултации за изготвување на специјални биланси (основачки, санациони, делбени, ликвидациони, стечајни и биланс на спојувања)

 • Обука на персоналот за примена на домашните и Меѓународните стандарди за финансиско известување (IFRS), претходно познати како Меѓународни сметководствени стандарди (IAS).

Ревизија и останати услуги на уверување

 • Ревизија на финансиски извештаи (МСФИ и локална законска регулатива)

 • Преглед на финансиски извештаи

 • Компилација на финансиски извештаи

 • Договорени постапки во врска со финансиски извештаи

Советодавни финансиски услуги (Financial Advisory Services)

 • Подготовка на бизнис планови

 • Длабински анализи (Due diligence) – Финансиска и даночна длабинска анализа

Менаџмент консалтинг

 • Воспоставување на деловни процеси

 • Системи за известување на менаџментот

 • Проект менаџмент

 • Посебни советодавни услуги за специфични сектори (банкарство, енергија, осигурување и сл.)

Даночен консалтинг

Ние нудиме услуги на даночен консалтинг на нашите клиенти. Врвни професионалци нудат даночно советување кое што го надминува нивото на услуги кое што можат да го понудат останатите сметководствени куќи.

Опсегот на нашите даночни услуги ги покрива подрачја релевантни за странските инвестиции, како и проширувањето на видовите на услуги на домашнот пазар, во случаеви на приватизација, припојувања и купувања на бизниси или прашања со новоосновани ентитети. Нашите совети се насочени кон минимизирање на даночното оптоварување на деловните трансакции и операции, како и кон избегнување на било какви даночни ризици. Ние ги покриваме следниве даночни прашања: данок на добивка, даноци на промет, персонален данок и слично.

 • Изработка на извештаи за трансферни цени